1. IDENTITAT DEL TITULAR WEB
La seu d’ASPROMIVISE esta en el carrer Músic Fayos, 20-22 de Xàtiva, (VALÈNCIA)
El Centre Ocupacional La Costera-La Canal esta en el carrer Valerio Càtul, 1 de Xàtiva, (VALÈNCIA).

NOM DEL DOMINI: https://aspromivise.org/
Telèfon: 962283801

2. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

La utilització d’este lloc Web atribuïx al navegant, siga persona física o jurídica, la condició d’USUARI, la qual cosa implica l’adhesió als termes i condicions que a continuació s’indiquen. A tots els efectes, es contemplaran els termes i condicions en la versió publicada en el moment en què es produïx l’accés. Es recomana a l’USUARI llegir atentament els termes i condicions que a continuació es detallen abans de fer ús dels servicis oferits.
Així mateix, l’accés a determinats servicis a través d’este lloc Web pot trobar-se sotmés a certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substituïxen, completen y/o modifiquen estes condicions generals. Per tant, amb anterioritat a l’accés y/o utilització dels nostres servicis, l’USUARI ha de llegir atentament també les corresponents condicions particulars. En cas de no acceptar les condicions d’ús, haurà d’abstindre’s d’accedir i utilitzar els servicis continguts en esta Web.
Les presents condicions d’ús regulen l’ús genèric de la Web per part de l’USUARI que té la possibilitat de visualitzar-la i imprimir-les.
El titular de la Web es reserva el dret a modificar o suprimir en qualsevol moment i sense previ avís els continguts, servicis i informacions que es troben en esta Web, així com a limitar o cancel·lar els termes i condicions aplicables a la Web.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El contingut d’esta Web es troba protegit per les Lleis sobre Propietat Intel·lectual i Industrial.
El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitador la seua programació, edició, compilació i la resta d’elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text y/o gràfics són propietat del responsable de la Web o si és el cas disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Independentment de la finalitat per a la que foren destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requerix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del responsable de la Web. La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

Els dissenys, logotips, text y/o gràfics aliens al responsable de la Web i que pogueren aparéixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que poguera suscitar-se respecte als mateixos.
En tot cas, es compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos. Les reclamacions que pogueren interposar-se pels USUARIS en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualssevol dels Continguts d’este lloc Web hauran de dirigir-se al correu electrònic info@aspromivise.org

4. ACCÉS A LA WEB

La nostra Web pot ser visitada per qualsevol USUARI de forma lliure i gratuïta. Les Dades de Caràcter Personal que ens facilite seran sempre tractats de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

5. ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB

L’USUARI es compromet a utilitzar la Web, els continguts i els servicis d’acord amb la Llei, amb els bons costums i l’orde públic.

L’USUARI s’obliga i compromet a:

 • No utilitzar la Web o els servicis que es presten a través d’ella amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’este Avís Legal que lesionen els interessos o drets de tercers, o que de totes maneres puga danyar, inutilitzar o deteriorar la Web o els seus servicis o impedir un ús satisfactori de la Web a altres usuaris.
 • No destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es troben en la Web.
 • No introduir programes, virus, macroinstruccions, miniaplicaciones o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causen o puguen causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics del responsable del la Web o de tercers.
 • No fer mal ús d’informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so y/o imatge, fotografies, gravacions, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través de la Web o dels servicis que oferix.
 • No introduir actuacions, actituds o idees discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.

Així mateix, el responsable de la web es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la Web y/o als servicis en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a aquells USUARIS que incomplisquen estes condicions generals.

6. RÈGIM DE RESPONSABILITAT

El responsable de la web no es farà responsable, directa ni subsidiàriament de:

 • La qualitat del servici, la velocitat d’accés, el funcionament correcte ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament de la Web.
 • Que existisquen interrupcions del servici, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguen el seu origen en causa que escapen del control del responsable de la Web.
 • Una actuació dolosa o culpable de l’USUARI y/o tinga per origen causes de força major. En tot cas, siga quin siga la seua causa.
 • Danys directes o indirectes, dany emergent y/o per lucre cessant.
 • Els continguts i opinions de tercers ni de la informació continguda en pàgines Web de tercers a les que es puga accedir per Enllaços o buscadors del lloc Web.
 • Els danys que puguen causar-se en els equips dels USUARIS per possibles virus informàtics contrets a causa de la seua navegació en el lloc Web o per qualsevol altre dany derivat d’eixa navegació.
 • De l’incompliment de la llei, la moral i els bons costums generalment acceptades o l’orde públic com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzemament, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts.
 • Els vicis, i defectes de qualsevol classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats o posats a disposició, la falta d’actualització o d’exactitud dels mateixos, ni de la seua qualitat científica si és el cas.

Així mateix, el responsable no garantix que la Web i el servidor estiguen lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés a la Web o per la impossibilitat d’accedir.
El responsable tindrà dret, sense que existisca cap indemnització a l’USUARI per estos conceptes, a suspendre temporalment els servicis i Continguts del lloc Web per a efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos.

De conformitat amb el que establix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seues dades seran incorporats al sistema de tractament titularitat del responsable amb amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establits entre ambdós parts.
En compliment amb la normativa vigent, l’empresa informa que les dades seran conservats durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes mencionats amb anterioritat.
Mentres no ens comunique el contrari, entendrem que les seues dades no han sigut modificats, que vosté es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per a utilitzar-los per a les finalitats mencionades.
Se li informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que el responsable es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè estos se suprimisquen o rectifiquen sense dilació quan siguen inexactes.
D’acord amb els drets que li conferix el la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seues dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seua petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info\@aspromivise.org
Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que considere oportuna.

8. PUBLICITAT

D’acord amb allò que s’ha regulat en la Llei de Servicis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) la política respecte al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que l’USUARI haja sol·licitat rebre. Si no desitja rebre estos missatges per correu electrònic, pot dirigir-se a l’adreça de correu electrònic info@aspromivise.org

9. LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

Les presents condicions estan redactades en espanyol, i es troben sotmeses a la legislació espanyola vigent. Per a tota qüestió litigiosa o que incumbisca al lloc Web d’ASPROMIVISE.ORG, seran competents els Jutjats i Tribunals de XÀTIVA (VALÈNCIA), Espanya.